Zasady pośredniczenia

STRUKTURA FIRMY

Oferta mienia ruchomego na Stronie nie jest sprzedawana przez Właściciela Strony, lecz przez Sprzedawcę. Z tego powodu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawierana jest umowa kupna rzeczy ruchomych. Dlatego też Właściciel Serwisu nie jest stroną niniejszej umowy sprzedaży. W trosce o wygodę Kupującego i Sprzedającego w niniejszym dokumencie zamieszczono ogólne warunki handlowe obowiązujące pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Jeśli Sprzedający ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii, zastosowanie ma Europejska dyrektywa o sprzedaży na odległość. Dyrektywa ta obejmuje następujące prawa i gwarancje:

- Sprzedawca udzieli Kupującemu jasnych i pisemnych informacji dotyczących podatków, płatności, dostawy i wykonania umowy.

- Kupujący otrzyma zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono ze Sprzedawcą inny termin. Jeśli dane mienie ruchome nie jest (lub przestało być) dostępne, Sprzedawca musi poinformować o tym Kupującego. Wszelkie (zaliczki) zostaną zwrócone w ciągu trzydziestu dni, chyba że Sprzedawca dostarczy porównywalny przedmiot ruchomy.

- Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że Kupujący może odstąpić od zakupu w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Ewentualne koszty wysyłki zostaną poniesione przez Kupującego. Wszelkie (zaliczki) płatności muszą być zwrócone w ciągu trzydziestu dni.

 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

Dla celów niniejszych warunków pośrednictwa:

1. strona internetowa: dostępna platforma dostępna za pośrednictwem [URL sklepu internetowego], w tym wszystkie powiązane subdomeny.

2. właściciel strony internetowej: firma [nazwa firmy], która jest założona pod adresem [adres] w [nazwa miejsca], i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem [numer Izby Handlowej].

3. Kupujący: osoba, która dokonuje zakupu na wyżej wymienionej stronie internetowej.

4. Sprzedający: firma, która jako producent lub jako przedsiębiorca sprzedaje Kupującemu towary ruchome.

 

ARTYKUŁ 2 - PRAWA NABYWCY

Jeśli sprzedający ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Lichtensteinie lub Islandii, zastosowanie ma Europejska dyrektywa o sprzedaży na odległość. Dyrektywa ta obejmuje następujące prawa i gwarancje:

1. Sprzedający udziela Kupującemu jasnych i pisemnych informacji dotyczących podatków, płatności, dostawy i wykonania umowy.

2. Kupujący otrzyma zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono ze Sprzedającym inny termin. Jeżeli przedmiotowa ruchomość nie jest (lub przestała być) dostępna, Sprzedający musi o tym poinformować Kupującego. Wszelkie płatności (zaliczki) muszą być zwrócone w ciągu trzydziestu dni, chyba że Sprzedający dostarczy podobny przedmiot ruchomy.

3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że może on odstąpić od zakupu w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Ewentualne koszty wysyłki zostaną poniesione przez Kupującego. Wszelkie (zaliczki) płatności muszą być zwrócone w ciągu trzydziestu dni.

 

ARTYKUŁ 3 - CHARAKTER USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Oferta ruchomości w Serwisie nie jest sprzedawana przez Właściciela Serwisu, lecz przez Sprzedawcę. Z tego powodu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawierana jest umowa o zakupie ruchomości. W związku z tym Właściciel Serwisu nie jest stroną niniejszej umowy sprzedaży.

2. Za pośrednictwem strony internetowej niektóre towary ruchome są nabywane od osób trzecich, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w Unii Europejskiej, czy też nie.

3. Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu jest usługą mediacyjną świadczoną na rzecz osoby trzeciej. Zamawiając rzecz ruchomą za pośrednictwem Serwisu, Posiadacz Serwisu jest uprawniony do pośredniczenia w imieniu i na rzecz Kupującego oraz do zamówienia rzeczy ruchomej u właściwego Sprzedawcy danej rzeczy ruchomej.

4. Jeżeli faktyczny Sprzedający ma siedzibę poza Holandią i w związku z tym przedmiotowa ruchomość musi być importowana, odbywa się to pod nazwą Kupującego. Dodatkowe koszty, takie jak VAT importowy i koszty odprawy (celnej), ponosi Kupujący.

 

ARTYKUŁ 4 - PŁATNOŚĆ

1. Rozliczenie płatności za zakupiony produkt następuje za pośrednictwem Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu dba również o (re)zapłatę na rzecz faktycznego Sprzedawcy.

2. Istnieje możliwość, że ceny podane na Serwisie różnią się od ceny, którą Właściciel Serwisu (re)płaci na rzecz faktycznego Sprzedawcy. Istnieje możliwość, że Sprzedający będzie miał możliwość zakupu produktu po niższej cenie po jego zakupie przez Kupującego. W takich przypadkach różnica pomiędzy kwotą zapłaconą przez Kupującego a kwotą zapłaconą rzeczywistemu Sprzedającemu jest uznawana za rekompensatę za usługę pośrednictwa świadczoną przez Właściciela strony internetowej na rzecz osoby trzeciej.

 

ARTYKUŁ 5 - PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku niezadowolenia Kupującego ze sposobu wykonania umowy (pośrednictwa), może on poinformować o tym fakcie Posiadacza strony internetowej za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej. Wszelkie powiadomienia dokonywane przez Kupującego będą rozpatrywane przez Właściciela strony internetowej z największą starannością i w możliwie najkrótszym czasie. Właściciel strony internetowej udzieli Kupującemu odpowiedzi merytorycznej nie później niż czternaście dni po otrzymaniu zgłoszenia.

2. W przypadku niezadowolenia z procedury, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Kupujący może zwrócić się do komisji Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR),(https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Ogólne zasady i warunki

SPIS TREŚCI:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość wykonawcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie umowy

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 - Spory

Artykuł 16 - Przepisy dodatkowe lub inne przepisy

 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

Dla celów niniejszych warunków:

Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a produkty te, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy zawartej między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;

okres na odstąpienie od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;

konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu, rzemiosła gospodarczego i zawiera umowę z przedsiębiorcą;

Dzień: Dzień kalendarzowy;

Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;

Transakcja czasowa: umowa dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której dostawa i/lub zobowiązanie do zakupu są rozłożone w czasie;

Trwały nośnik danych: dowolny (pomocniczy) środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są do niego osobiście adresowane w sposób umożliwiający wgląd do nich w przyszłości i niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji, w tym poczty elektronicznej.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;
Wzór formularza: formularz odstąpienia od umowy, który jest udostępniany konsumentowi przez przedsiębiorcę i może być wypełniony przez konsumenta, gdy chce on skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i/lub (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi na odległość dla konsumentów;
Umowa na odległość: Umowa, na mocy której, w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, wyłączne korzystanie z jednego lub więcej środków porozumiewania się z konsumentem na odległość;
Technika porozumiewania się na odległość: środek, który może być wykorzystany do zawarcia umowy na odległość, bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu przez konsumenta i przedsiębiorcę w tym samym czasie;
Ogólne warunki handlowe: niniejsze Ogólne warunki handlowe przedsiębiorcy.

ARTYKUŁ 2 - TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa przedsiębiorcy (nazwa zgodnie z umową spółki, ewentualnie uzupełniona nazwa handlowa);  DongGuan City YunLing Electronic Technology Co,LTD.

Adres prowadzenia działalności; Room203, Building10, Wenhui Garden,
Shenzhen city, Guangdong Province, China.

Adres e-mail; dropshippingcs@gmail.com

Numer Izby Handlowej; -

Numer identyfikacji podatkowej VAT. -

ARTYKUŁ 3 - ZASTOSOWANIE

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość i do każdego zamówienia złożonego między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków będzie dostępny dla konsumenta. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą być przeglądane przez przedsiębiorcę, jak można je obejrzeć i że te ogólne warunki i postanowienia zostaną przesłane konsumentowi bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe na jego żądanie.
3. Jeżeli umowa zawierana jest na odległość drogą elektroniczną, wówczas, wbrew postanowieniom akapitu poprzedzającego, przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków i postanowień może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł je łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z treścią ogólnych warunków i postanowień w formie elektronicznej oraz że na życzenie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków, zastosowanie mają również szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się przez analogię i w przypadku sprzecznych ogólnych warunków, konsument może zawsze powołać się na stosowane postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.
5. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo anulowane lub unieważnione, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe pozostaną w mocy, a odpowiednie anulowane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione, w drodze wzajemnych konsultacji, postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.
6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych muszą być oceniane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
7. Każdy brak jasności co do interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych Warunków Handlowych musi być interpretowany zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
ARTYKUŁ 4 - OFERTA

1. Jeżeli oferta jest ważna przez określony czas lub podlega warunkom o skutku zawieszającym lub rozwiązującym, lub innym warunkom, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta Przedsiębiorcy jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i uzupełnienia oferty.
3. Oferta Przedsiębiorcy zawiera opis oferowanych produktów i/lub usług, który jest zawsze kompletny i dokładny. Oferta zawiera wystarczająco szczegółowy opis, który umożliwia konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeżeli Przedsiębiorca korzysta z jakichkolwiek zdjęć, które sugerują, że zdjęcia te pokazują oferowany produkt, to są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie mogą być wiążące dla Przedsiębiorcy.
4. Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może jednak zagwarantować, że przedstawione kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistej kolorystyce produktów.
5. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
- ceny wraz z podatkami;
- wszelkich kosztów wysyłki;
- sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;
- tego, czy kwota stawki za komunikację na odległość zostanie obliczona, czy też nie, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa dla stosowanego środka komunikacji;
- tego, czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeżeli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
- minimalnego czasu trwania umowy na odległość w przypadku trwającej transakcji.
- zastosowanie prawa odstąpienia od umowy;
- sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
ARTYKUŁ 5 - UMOWA

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, umowa zostaje zawarta, gdy konsument akceptuje ofertę i spełnia określone warunki.
2. W przypadku gdy konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może, w granicach prawa, poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, jak również o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania Przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić zamówienia lub zażądać, podając uzasadnienie, lub dołączyć do realizacji specjalne warunki.
5. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku, prześle je najpóźniej w momencie dostarczenia produktu lub usługi lub treści cyfrowych:
a. adres siedziby przedsiębiorcy, na który konsument może składać skargi;
b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu z prawa do odstąpienia od umowy;
c. informacje na temat gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażnej;
d. cena, w tym podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych;
e. koszty dostawy, o ile mają zastosowanie;
f. sposób płatności, dostarczenia lub wykonania umowy na odległość;
g. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
h. w przypadku gdy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
6. W przypadku transakcji długoterminowych postanowienie zawarte w poprzednim paragrafie ma zastosowanie wyłącznie do pierwszej dostawy.

ARTYKUŁ 6 - PRAWO DO WYCOFANIA
Przy dostawie produktów:
1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn przez okres 14 dni.
2. Okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
Jeżeli:
a. konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu, okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem że wyraźnie poinformował konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia wielu produktów o różnym czasie dostawy.
b. dostawa produktu składa się z różnych przesyłek lub części, okres do namysłu rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
c. umowa obejmuje regularną dostawę produktów w określonym czasie, okres do namysłu rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona otrzymała pierwszy produkt.
W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:
3. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych nie jest dostarczana na materialnym nośniku, konsument może rozwiązać umowę w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Te czternaście dni rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy.
Wydłużony okres możliwości odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych nie dostarczonych na materialnym nośniku w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia od umowy:
4. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy lub nie przekazał mu wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwunastu miesięcy od końca pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
5. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim ustępie, w terminie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.
6. W okresie refleksji konsument musi ostrożnie obchodzić się z produktem i opakowaniem. Powinien on rozpakować lub używać produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zachować. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, musi zwrócić przedsiębiorcy produkt wraz z dostarczonymi akcesoriami i - jeżeli jest to racjonalnie możliwe - w jego oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądną i jasną instrukcją udzieloną przez przedsiębiorcę.
7. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Konsument powinien poinformować o tym fakcie za pomocą wzoru formularza. Po poinformowaniu przez konsumenta, że chce on skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas, na przykład przedstawić dowód wysyłki.
ARTYKUŁ 7 - KOSZTY WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, poniesie nie więcej niż koszty zwrotu towaru.
2. Przedsiębiorca zwróci kwotę zakupu tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób jak konsument. Odbiór towaru przez kupca wymaga jednoznacznego potwierdzenia jego całkowitego zwrotu.
3. Wszelkie zmniejszenie wartości towaru spowodowane niedbałym obchodzeniem się z nim jest na rachunek konsumenta. Nie można się na to powoływać, jeżeli przedsiębiorca nie przedstawił wszystkich wymaganych prawem informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. Należy tego dokonać przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
ARTYKUŁ 8 - WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy, i gdy dotyczy jednego z produktów wymienionych w ust. 2 i 3.
2. Wyłączenie jest możliwe tylko w przypadku następujących produktów:
a. które zostały wytworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter;
c. które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć; d. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
e. w przypadku poszczególnych gazet i czasopism;
f. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których pieczęć została złamana przez konsumenta.
g. w przypadku produktów higienicznych, których pieczęć została złamana przez konsumenta.
3. Wyłączenie jest możliwe tylko w przypadku następujących usług:
a. dotyczących zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub rozrywki, które mają być wykonane w określonym terminie lub w określonym czasie;
b. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;
c. dotyczących zakładów i loterii.
ARTYKUŁ 9 - CENA

1. W okresie obowiązywania określonym w ofercie nie będą podwyższane ceny oferowanych produktów i/lub usług, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które nie ma wpływu, o zmiennych cenach. Ten obowiązek fluktuacji oraz fakt, że wszelkie podawane ceny są cenami docelowymi, zostanie podany w ofercie.
3. Podwyżki cen w okresie 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.
4. Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak postanowi oraz:
a. wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
b. konsument ma prawo do rozwiązania umowy z dniem wejścia w życie podwyżki cen.
5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
6. Wszystkie ceny są wolne od błędów drukarskich i typograficznych. Nie ponosi się odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i typograficznych. W przypadku wystąpienia błędów drukarskich i typograficznych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie.
ARTYKUŁ 10 - GWARANCJA I ZGODNOŚĆ

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz datą zawarcia umowy obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami rządowymi. W przypadku uzgodnienia, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń prawnych, które konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy. Rozumie się przez to wszelkie zobowiązania przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w których udziela on konsumentowi pewnych praw lub roszczeń, które wykraczają poza to, do czego konsument jest prawnie zobowiązany, jeśli nie wykonał swojej części umowy.
3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
4. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli:
 a. Konsument sam naprawił i/lub przerobił dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przerobienie osobom trzecim;
b. Dostarczone produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub zostały w inny sposób przygotowane niedbale lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub zostały przygotowane na opakowaniu;
c. Wady wynikają w całości lub częściowo z przepisów, które rząd ustalił w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.
ARTYKUŁ 11 - DOSTAWA I WYKONANIE

1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty oraz oceny wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał do wiadomości firmy.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, przedsiębiorca będzie realizował przyjęte zamówienia sprawnie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni, chyba że konsument wyrazi zgodę na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie o tym nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy. Konsument nie ma prawa do odszkodowania.
4. Wszystkie okresy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może czerpać żadnych praw z żadnego z tych okresów. Przekroczenie terminu nie daje konsumentowi prawa do odszkodowania.
5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci zapłaconą przez konsumenta kwotę jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania.
6. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale określone, że artykuł zastępczy zostanie dostarczony. W przypadku artykułu zastępczego nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i zapowiedzianemu przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
ARTYKUŁ 12 - CZAS TRWANIA TRANSAKCJI: CZAS TRWANIA, WYPOWIEDZENIE I PRZEDŁUŻENIE

Zakończenie

1. Konsument może zawsze wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
2. Konsument może zawsze rozwiązać umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, po upływie ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad jej rozwiązania i z zachowaniem maksymalnie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:
a. zawsze wypowiedzieć i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
b. wypowiedzieć je co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte przez konsumenta;
c. wypowiedzieć je zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przewidział dla siebie przedsiębiorca.
Przedłużenie 

4. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być milcząco odnowiona lub przedłużona na czas określony.

5. Przeciwnie do poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnej dostawy codziennych wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism, może być milcząco przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, jeżeli konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę po zakończeniu przedłużenia z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnej dostawy produktów lub usług, może być milcząco przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może zawsze rozwiązać umowę z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia i maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli umowa jest przeznaczona na regularną, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, dostawę gazet, wiadomości oraz tygodników i magazynów.

7. Umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnych dostaw dzienników, wiadomości oraz tygodników i magazynów (prenumerata próbna lub wstępna), nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie z chwilą zakończenia okresu próbnego lub wstępnego.
Czas trwania 

8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę za wypowiedzeniem nieprzekraczającym jednego miesiąca, chyba że zasadność i uczciwość przemawiają przeciwko rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.
ARTYKUŁ 13 - PŁATNOŚĆ

1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu przeznaczonego na zastanowienie się, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorcy o wszelkich nieścisłościach w danych dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione.3 W przypadku braku płatności ze strony konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami poniesionymi z góry.
ARTYKUŁ 14 - PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Przedsiębiorca powinien dysponować odpowiednio nagłośnionym trybem składania skarg i rozpatrywać je zgodnie z tym trybem.
2. Skargi dotyczące wykonania umowy muszą być składane przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad, całkowicie i wyraźnie opisanych. 
3. Reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni, informując o jej otrzymaniu oraz wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

4. Jeżeli skarga nie może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, powstaje spór podlegający rozstrzygnięciu.
ARTYKUŁ 15 - SPORY

Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

ARTYKUŁ 16 - POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB INNE

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.
10.000+ zadowolonych klientów
Darmowa wysyłka do Polski
Chronimy Państwa dane za pomocą zabezpieczeń SSL
Nasz zespół odpowiada na wszystkie pytania w ciągu 24 godzin